TORN FROM THE FLAG - LYUK A Z�SZL�N

PROMINENS DOKUMENTUMFILM K�SZ�L AZ 1956-OS SZABADS�GHARC �TVENEDIK �VFORDUL�J�RA

dr. Tanka L�szl� riportja Kov�cs Klaudi�val, American Hungarian Panorama

Kov�cs Klaudi�r�l csak az ut�bbi �vekben v�lt nyilv�nval�v�, hogy ez a fiatal, akad�lyokat nem ismerő h�lgy eszt�tikai �rz�ke, magas szintű munkamor�lja �s fontos t�rsadalmi t�m�k ir�nti elk�telezetts�ge nagym�rt�kben hozz�j�rul ahhoz, hogy a produceri szakm�ban is egyre jobban elismerik.

 American Hungarian Panorama:
Jelenleg milyen produkci� k�ti le?

Kov�cs Klaudia:
A �Torn from the Flag� c�mű
dokumentumfilm az 1956-os
magyar forradalom �tvenedik
�vfordul�j�ra k�sz�l �s a 2006-os
vil�gk�r�li �nneps�gsorozatnak lesz
a r�sze. A film a forradalomr�l �s
annak nemzetk�zi hat�s�r�l fog
sz�lni, mely rem�lhetőleg tudatos�tja
majd, hogy a magyar forradalom nem
csak magyar, de vil�gt�rt�nelmi
esem�ny volt. 

AHP.:
Az �tletnek mi volt a kiindul�pontja?

K.K.: - Magyarorsz�gon nőttem fel,
ahol az iskol�ban azt tan�tott�k,
hogy 1956 ellenforradalom volt.
Majd Amerik�ba k�lt�ztem �s egy
idő ut�n, az itteni magyar emigr�ci�
hat�s�ra r��bredtem az igazs�gra. Sajnos ma m�r a fiatalabb gener�ci�k � bele�rtve a magyar fiatalokat is � szinte semmit nem tudnak elődeink �ldozatv�llal�s�r�l �s b�tors�g�r�l. Producerk�nt k�teless�gemnek �rzem, hogy ezt az űrt p�toljam, t�rt�nelm�nket hitelesen a vil�g tudt�ra adjam �s ezzel �n is ler�jam tiszteletemet.

AHP.: - Mi a film c�lja?

K.K.: - Az angol nyelvű film elsődleges c�lja, hogy hozz�j�ruljon ahhoz, hogy az 1956-os magyar forradalom a vil�gt�rt�nelem palett�j�n v�gre m�lt� helyet nyerjen el. Georgiosz Vasziliut, a ciprusi k�zt�rsas�g kor�bbi eln�k�t (aki gy�ny�rű v�laszt�koss�ggal besz�l magyarul) szeretn�m id�zni, aki szerint is: ��56 volt a Rubikon. Budapesten volt az az esem�ny, amely bebizony�totta, hogy valami bűzlik. A berlini esem�nyek idej�n, 1953-ban, nem hitt�k el az emberek, hogy az egy komoly munk�sforradalom volt. Lengyelorsz�gban, 1956-ban, a mozgalom nem teljesedett ki. Pesten, Magyarorsz�gon v�gbement ez a folyamat.

�s ezen kereszt�l �rtett�k meg az emberek, az �rtelmis�giek az eg�sz vil�gon, hogy a szocializmus, amelyben hittek, �s amely�rt hajland�k voltak az �let�ket is �ldozni, a val�s�gban nem �gy siker�lt, ahogy azt szerett�k volna. Egy t�rt�n�sz sz�z �v m�lva azt fogja mondani, hogy az �56-os forradalom az az esem�ny, amely bemutatta a vil�gnak, hogy a szocializmus kudarcot vallott.  Majdnem ugyanaz volt a helyzet Pr�g�ban is, de az ism�tlőd�s sosem olyan fontos mint az eredeti.�

AHP.: - A �Torn from the Flag�-nek miben �ll a m�ss�ga?

K.K.: - Meg szeretn�nk sz�laltatni akkoriban Magyarorsz�gon tanul� bolg�r, g�r�g, koreai di�kokat akik felvett�k a harcot az inv�zi� ellen, sőt azokat az orosz katon�kat is akik seg�tett�k a magyarokat. A nemzetk�zi vonalat hangs�lyozva k�rt�nk fel kimagasl� nemzetk�zi szem�lyis�geket �s k�lf�ldi szemtan�kat, hogy v�lem�ny�kkel szint�n nyomat�kos�ts�k �s elismertebb� tegy�k 1956 fontoss�g�t.

AHP.: - Kik t�mogatj�k ezt a tervet?

K.K.: - T�bb neves egy�n �s int�zet is kifejezte m�r seg�tő sz�nd�k�t: a Magyar Nemzeti Arch�vum, a Orsz�gos Sz�chenyi K�nyvt�r, az Amerikai Magyar Alap�tv�ny, a William Fox Magyar Film T�rsas�g, New York-i Kultur�lis Int�zet, tov�bb� �szak-Amerik�ban tev�kenykedő főkonzuljaink �s tiszteletbeli konzuljaink t�bbs�ge. Zsigmond Vilmos, Oscar d�jas magyar operatőr - aki szint�n a 1956-ban hagyta el az orsz�got - felaj�nlott seg�ts�ge is hozz�j�rul ahhoz, hogy olyan n�v�t �rj�nk el a k�pi megfogalmaz�sban, mint amit a t�ma meg�rdemel.

AHP.: - Ki biztos�tja az anyagi h�tteret?

K.K.: - Ahhoz, hogy a film l�trej�hessen 2003 v�g�re elő kell teremten�nk a k�lts�gvet�st. A terv szerint 2004-ben forgatn�nk, 2005-ben pedig a m�r megv�gott filmet beadn�nk k�l�nb�ző fesztiv�lokra, filmpiacokra, hogy megfelelő publicit�ssal a h�tt�rben 2006-ban az �sszes f�ldr�szre eljuthasson a �Torn from the Flag�.  P�ly�zunk t�bb amerikai alap�tv�nyn�l is, de tapasztalatom szerint az itteni magyars�g �ltal�ban csak margin�lisan �lvezi a kisebbs�geket t�mogat�k figyelm�t. Ez�rt csak magunkra �s egym�sra sz�m�thatunk! �gy �rzem, ez a produkci� kitűnő alkalom lesz arra is, hogy egy k�z�s c�l �rdek�ben meg�jult �sszefog�s teremtődj�n a k�l�nb�ző hitvall�ssal, politikai n�zettel �s t�rsadalmi h�tt�rrel rendelkező, de erős hazafias �rz�sű emigr�ns magyars�g k�r�ben. A dokumentumfilm-szakm�ban legelismertebb International Documentary Association kezess�get v�llalt a produkci��rt �s biztos�tja, hogy a be�rkező adom�nyokat az amerikai ad�fizetők az ad�lapjukb�l levonhass�k (501(c)(3) st�tusz). A j�hir az, hogy az �sszeg egynegyede m�r rendelkez�s�nkre �ll! A tov�bbiakban is minden olyan magyarra sz�m�tunk, aki meg�rti ennek a m�rf�ldkőnek sz�nt produkci�nak a fontoss�g�t. A csekket az International Documentary Association-nak k�rj�k ki�rni �s a k�vetkező c�mre post�zni:  

Klaudia Kovacs, Producer
1626 North Wilcox Avenue #393
Hollywood, CA 90028 USA 

Az �sszeg meg�rkez�s�től sz�m�tott harminc napon bel�l elismerő levelet k�ld�nk az adom�nyoz�knak, amiben benne lesz az ad�levon�shoz sz�ks�ges Federal Identification Number. Profit eset�n a haszon 10%-�t magyar �rva gyermekek megseg�t�s�re ford�tjuk. Tov�bbi t�j�koztat�st e-mail form�j�ban (klaudiakovacs@msn.com) kaphatnak a kedves olvas�k. A sz�ves �rdeklőd�st �s nagylelkű seg�ts�get ez�ton is k�sz�nj�k. 

dr. Tanka L�szl�, American Hungarian Panorama

Hit Counter